اساسنامه

اساسنامه حزب اعتدال و توسعه

ماده 1) نام: حزب اعتدال و توسعه

ماده2) محل: دفتر مرکزی حزب: بزودی آدرس جدید اعلام می‌شود.

ماده3) تعریف: حزب اعتدال و توسعه، تشکیلاتی است سیاسی، عقیدتی و فرهنگی، معتقد و ملتزم به احکام اسلامیو قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران که به منظور احیاء تمدن بزرگ اسلام، پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی، تحقق بخشیدن به امر توسعه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، آبادانی ایران و رفاه اجتماعی و تامین آینده بهتر برای هر فرد و جامعه ایرانی در چارچوب اهداف و منافع ملی تشکیل می‌شود. هویت اسلامی و ایرانی حزب غیرقابل تغییر است.

ماده4) ارکان حزب:
ارکان حزب عبارتند از: الف) عضو ب) حوزه ج) شورای ناحیه د) شورای منطقه (شورای شهر) هـ) شورای شهرستان و) شورای استان ز) شورای مرکزی ح) دبیر کل ط) مجمع عمومی (کنگره) ی) هیئت اجرایی ک) دبیر اجرایی ل) کمیته انضباطی م) هیئت موسس

ماده5) شرایط عضویت:
هر مسلمان ایرانی که اساسنامه، مرامنامه و خط مشی را بپذیرد و عضو حزب دیگری نباشد می‌تواند با رعایت ماده7 قانون احزاب به عضویت حزب درآید.

ماده6) وظایف عضو:
الف) تلاش در جهت رشد و ارتقاء معنوی، افزایش آگاهی‌های اسلامی و آشنایی با تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور و جهان و اجرای برنامه‌های حزب در چارچوب اساسنامه و تصمیمات ارکان حزب.
ب) شرکت منظم و فعال در جلسات حزبی، ارائه طرح‌ها و پیشنهادات لازم، کوشش برای تکامل کیفی وکمی حزب، اجرای مصوبات حزب و پذیرفتن مسوولیت‌های لازم.
ج) کوشش در راه گسترش حزب از طریق جذب اعضاء جدید و طرفداران و ارتباط با شخصیت‌ها و افراد موثر با ارائه آگاهی‌های سازنده و جلب همکاری آنان با برنامه‌های حزب.
د) مشارکت در تامین هزینه‌های حزب از طریق پرداخت حق عضویت و کمک‌های فوق‌العاده.

ماده7) حوزه:
کوچکترین واحد تشکیلاتی حزب «حوزه» است که هرگاه تعداد اعضای حزب در یک محل به 7 نفر رسید، تشکیل می‌شود.

ماده8) وظایف حوزه:
الف) تقویت بینش اسلامی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ارتقاء معنوی اعضاء با استفاده از شیوه‌ها آموزشی مناسب.
ب) اجرای تصمیمات حزب و تلاش در رده تحقق اهداف حزب.
ج) بررسی و تحلیل مسائل جاری و تهیه پیشنهادهای مناسب.
د) برنامه‌ریزی برای جذب اعضاء جدید و طرفداران.

ماده9)
حوزه در نخستین جلسه رسمی خود یک نفر از اعضای با تجربه را به عنوان مسوول و یک نفر را به عنوان منشی انتخاب می‌کند، صلاحیت مسوول باید مورد تایید رده تشکیلاتی بالاتر قرار گیرد. در غیر اینصورت انتخاب مجدد به عمل خواهد آمد.

ماده 10)
مسوول حوزه، تصمیمات مرکزیت حزب و رده‌های مافوق را به اطلاع اعضاء رسانده و نظرات و پیشنهادات آنها را به اطلاع مافوق می‌رساند. همچنین مسوولیت اجرای تصمیمات حزب و رده مافوق را به عهده دارد.

ماده 11) شورای ناحیه، منطقه، شورای شهر، شهرستان و استان:
با افزایش تعداد حوزه‌ها، شورای ناحیه و از تجمع مسوولین نواحی شورای مناطق (در شهرهای کوچک شورای شهر) و از تجمع نمایندگان مناطق شورای شهرستان و از تجمع نمایندگان شهرستان‌ها شورای استان تشکیل خواهد شد.
تبصره – نحوه تشکیل و ترکیب اعضاء شوراها و وظایف آنها بر مبنای آیین‌نامه مصوب شورای مرکزی خواهد بود.

ماده 12)
مسوولین شوراها از بین اعضاء شوراهای مربوطه انتخاب می‌شوند ولی صلاحیت آنها باید به تایید رده تشکیلات مافوق برسد.

ماده 13) هیئت موسس
هیئت موسس مرکب از 20 نفر که شخصیت‌های سیاسی، علمی، فرهنگی و اقتصادی کشور می‌باشند. که حزب را بنیانگذاری نموده و نسبت به تشکیل شورای مرکزی، تدوین اساسنامه، مرامنامه، خط مشی ونمودار سازمانی اقدام می‌نمایند.

ماده 14)
هیئت موسس موظف است حداکثر دو سال پس از تشکیل و ثبت اساسنامه حزب، کنگره (مجمع عمومی) را برگزار نماید تا اعضاء شورای مرکزی از سوی کنگره انتخاب، و اساسنامه، مرامنامه، خطی مشی وآیین‌نامه‌های مربوط را به تصویب برساند.

ماده 15) هیئت اجرایی
مسوولیت امور اجرایی حزب به عهده هیئت اجرایی به ریاست دبیر اجرایی می‌باشد. هیئت اجرایی مسول سازماندهی و اجرای مصوبات کنگره، شورای مرکزی، کمیته انضباطی و اداره امور اجرایی حزب است.

ماده 16)
حداقل نیمی از اعضاء هیئت اجرایی از میان اعضاء شورای مرکزی خواهند بود. اعضاء هیئت اجرایی به پیشنهاد دبیرکل و با تصویب اکثریت مطلق شورای مرکزی انتخاب خواهند شد.

ماده17)
مسوولیت هر یک از واحدهای اجرایی حزب با یکی از اعضاء هیئت اجرایی است که به پیشنهاد دبیر اجرایی، موافقت دبیر کل و تصویب شورای مرکزی به این سمت منصوب می‌شوند.

ماده18)
تعداد و نوع واحدهایی که مسوولین آن عضو هیئت اجرایی خواهند بود و حدود وظایف و اختیارات دبیر اجراییو واحدهای اجرایی مزبور، نحوه تشکیل جلسات و اعتبار مصوبات و هرگونه تغییر در آنها باید پس از موافقت دبیر کل به تصویب اکثریت مطلق شورای مرکزی برسد.

ماده19)
اعضاء هیئت اجرایی نسبت به کلیه مصوبات آن هیئت، در برابر شورای مرکزی مسئولیت مشترک دارند.

ماده20)
در موارد اضطراری‌ هیئت اجرایی می‌تواند بر طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب شورای مرکزی می‌رسد اقداماتی را تصویب و با تایید دبیر اجرایی اجراء نماید. ولی موظف است مصوبات مزبور را در اولین جلسه شورای مرکزی مطرح کند تا شورا نسبت به استمرار اجرای آن اتخاذ تصمیم نماید.

ماده 21) شورای مرکزی
شورای مرکزی مسئولیت رهبری، برنامه‌ریزی، نظارت بر امور حزب و تفسیر مواد مرامنامه و اساسنامه حزب را بر عهده دارد و در کلیه امور مربوط به حزب و فعالیت‌های حزبی مستقیما در برابر کنگره مسئول است.

ماده22)
تعداد اعضاء شورای مرکزی 30 نفر می‌باشد که به وسیله کنگره و از میان اعضای داوطلب حزب و با رای مخفی و اکثریت نسبی به مدت 2 سال انتخاب می‌شوند.

ماده23)
تعداد اعضاء ذخیره شورای مرکزی 15 نفر می‌باشد که از طریق کنگره و به ترتیب اکثریت آراء پس از 30 نفر اصلی انتخاب می‌شوند.

ماده24)
چگونگی اداره جلسات شورای مرکزی و اعتبار مصوبات آن طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط شورا تهیهو تصویب خواهد شد.

ماده 25)
شورای مرکزی پس از تهیه و تصویب آیین‌نامه مزبور در نخستین جلسه از میان اعضاء دبیر کل حزب را انتخاب خواهد کرد. دبیر کل حزب، ریاست شورای مرکزی را نیز به عهده خواهد داشت.

ماده 26)
مسئولیت اداره امور شورای مرکزی به عهده دبیرکل و در غیابت وی به عهده دبیر اجرایی خواهد بود.

ماده27)
دبیر کل، معاونین خود را از میان اعضاء شورای مرکزی و یا اعضاء برجسته حزب انتخاب و پس از تایید شورای مرکزی منصوب می‌کند.

ماده 28)
شورای مرکزی دو هفته یکبار تشکیل جلسه خواهد داد. دبیر کل می‌تواند برحسب ضرورت جلسه فوق‌العاده شورا را تشکیل دهد.

ماده 29) دبیر کل حزب:
دبیر کل حزب عالی‌ترین مقام اجرایی حزب است و مسوولیت اداره امور حزب، تهیه دستور جلسات شورای مرکزی، نظارت بر اجرای دقیق و کامل مصوبات کنگره و شورای مرکزی را بر عهده داشته و مسئولیت امور نمایندگان پارلمانی حزب، دفتر سیاسی، برنامه و بودجه، کمیته انضباطی و واحدهای مطالعات وسازماندهی و تشکیلات را به عهده خواهد داشت.

ماده30)
دبیر اجرایی زیرنظر دبیر کل حزب مسئولیت واحدهای اجرایی را به عهده خواهد داشت.

ماده31) کمیته انضباطی
به منظور دفاع از حقوق اعضاء حزب و رسیدگی به اتهامات و تخلفات اعضاء و مسئولین حزبی و حل اختلافات درون حزبی، کمیته انضباطی تشکیل می‌شود.

ماده32)
آیین نامه وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب اعضای کمیته انضباطی به تصویب شورای مرکزی خواهد رسید.

ماده33)
در صورت عدم اجرای وظایف حزبی و یا تخلف از مرامنامه، اساسنامه و مقررات حزب بر اساس رای کمیته انضباطی، مجازات‌های حزبی در مورد اعضاء اعمال می‌شود. کمیته انضباطی تنها مرجع سلب عضویت افراد در حزب می‌باشد.

ماده34) کنگره یا مجمع عمومی
کنگره عالیترین مرجع سیاستگذاری و تصمیم‌گیری حزب است. انتخاب اعضاء و نحوه اداره جلسات کنگره واعتبار مصوبات آن بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد شورای مرکزی، به تایید کنگره خواهد رسید.

ماده35)
کنگره هر دو سال یکبار تشکیل می‌شود و در صورت ضرورت به پیشنهاد اکثریت مطلق اعضاء و یا تصویب شورای مرکزی جلسه فوق‌العاده کنگره تشکیل خواهد شد.

ماده36)
جلسات کنگره در تهران تشکیل می‌شود مگر شورای مرکزی محل دیگری را تعیین نماید.

ماده37) وظایف کنگره:
وظایف کنگره عبارتند از:
الف) تصویب مرامنامه، اساسنامه و تعیین خط مشیء حزب و آیین‌نامه‌های مربوط به تشکیل جلسات کنگرهو هرگونه اصلاح و یا تغییر آن.
ب) انتخاب اعضاء شورای مرکزی
ج) استماع گزارش عملکرد شورای مرکزی و هیئت اجرایی و تصویب سیاست‌های اجرایی.
د) بررسی و تصویب عملکرد و فعالیت‌های دو ساله حزب.
هـ) بررسی مواضع و ارائه دیدگاه‌های جدید به شورای مرکزی.

ماده38)
جلسات با حضور نیمی از اعضاء رسمیت می‌یابد و مصوبات آن با اکثریت مطلق آراء حاضران معتبر خواهد بود.

ماده39)
منابع مالی از محل حق عضویت اعضاء و اعطای هدایاء از افراد حقیقی و حقوقی در چارچوب قوانین ومقررات موضوعه و کمک‌های مردمی تامین می‌گردد.

ماده 40)
درآمد و هزینه‌های حزب در دفاتر قانونی ثبت و شرح بیلان آن تا پایان هر سال جهت بررسی به کمیسیون ماده 10 قانون احزاب ارائه می‌شود.

ماده 41)
هرگونه تغییری در مفاد اساسنامه و اعضای شورای مرکزی باید به کمیسیون ماده 10 قانون احزاب اعلام گردد.

ماده 42) نحوه انحلال
در صورتیکه اکثریت مطلق شورای مرکزی و یا (یک سوم) کل اعضاء حزب به طور کتبی تقاضای انحلال حزب را بنمایند این موضوع در مجمع عمومی فوق‌العاده به رای گذارده خواهد شد و در صورتیکه بیش از (دو سوم) اعضاء حاضر رای به انحلال بدهند حزب منحل خواهد شد.

ماده 43)
در صورت انحلال حزب، مجمع عمومی فوق‌العاده، هیئت تصفیه‌ای مرکب از 5 نفر از اعضای شورای مرکزی انتخاب خواهد کرد و این هیئت موظف خواهد بود پس از اداء دیون و وصول مطالبات و تهیه گزارش تصفیه، با نظر شورای مرکزی نسبت به واگذاری اموال و املاک به یکی از مراکز آموزشی یا پژوهشی و یا موسسات خیریه عام‌المنفعه اقدام نماید.

ماده44)
این اساسنامه در 44 ماده و یک تبصره در تاریخ 1381/4/10 به تصویب رسید.