مرامنامه

مواضع و مرامنامه­ حزب اعتدال و توسعه

مقدمه

رسالت اساسی «حزب»، با در نظر گرفتن اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تسریع در تحقق آرمانهای اعلام شده قانون اساسی برای پاسخگوئی به انتظارات به‌حق ملت شریف و فهیم ایران، با تأکید به حفظ ارزشهای اسلامی و ضرورت تأمین نیازهای منطقی جوانان، تعیین می‌گردد.
هدف‌گیری‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی، اداری، قضائی و نظام قانونگذاری «حزب» با اعتقاد عمیق به اصل «خدامحوری» و حاکمیت ملّی و اجرای دقیق همه اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرح ذیل تقسیم‌بندی می‌شود:


1. اهداف سیاسی
-تلاش در جهت حفظ امنیت ملی به‌منظور تأمین اهداف و منافع ملی.
-دفاع از حقوق سیاسی مردم و آزادی های مصرح در قانون اساسی.
-تلاش در جهت تقویت وفاق ملی.
-تبیین و ترویج حقوق بشر اسلامی.
-حفظ و حراست اقتدار اركان نظام.
-خشونت‌زدایی در رفتار فردی و اجتماعی در چارچوب امنیت ملی.
-افزایش اعتبار بین‌المللی ایران.
-تنش زدایی با حفظ اصول قانون اساسی در روابط بینالمللی با رعایت منافع ملی.
-رعایت عدم وابستگی و حفظ استقلال و تمامیت ارضی ایران.
-نهادینه كردن مشاركت سیاسی مردم از طریق تقویت نهادهای مدنی و احزاب سیاسی.
-ارتقاء امنیت سیاسی، فرهنگی، اقتصادی در جامعه.
-دفاع كامل از اسلامیت و جمهوریت نظام.
-تلاش در جهت تحقق نقش پیشرو و مؤثر ایران در منطقه و بسط روابط همه جانبه و دوستی با كشورهای همسایه در چارچوب منافع ملی.
-تأكید بر حضور فعال ایران در عرصه‌های جهانی و برقراری روابط سیاسی، اقتصادی، فرهنگی با كشورهای جهان براساس حفظ منافع ملی و احترام متقابل و همكاری با سازمان‌های بین‌المللی.
-ارتباط با احزاب و مجامع سیاسی و بین‌المللی در جهت معرفی جایگاه واقعی تمدن ایران اسلامی و دیدگاههای «حزب» در چارچوب قوانین و مقررات.
-تمركز زدایی در اداره امور مدیریتی كشور با رعایت حفظ تمامیت ارضی و منافعی ملی و حاكمیت ملی.
 
2. اهداف اجتماعی
تأكید بر بسط و تعمیم آزادی‌های اجتماعی از طریق احترام به اندیشه‌های سیاسی،حقوق شهروندی و تعامل منطقی با احزاب و مطبوعات كشور و رفع هرگونه خشونت در روابط اجتماعی در چارچوب قانون اساسی.
-ایجاد زمینه‌های مناسب برای مشاركت فعال جوانان در فعالیت‌های اجتماعی از طریق واگذاری مسؤولیت‌های اداری و «حزبی» به آنها بر مبنای شایسته سالاری.  
-تحكیم مبانی خانواده جهت دستیابی به آرامش‌های فردی و تعالی اخلاقی.
-تقویت نهادهای مردمی و تشكل‌های صنفی كارگری، كارفرمایی، كارمندی در راستای جامعه مدنی.
-مقابله با هرگونه انحصارگرایی و زورمداری در كسب قدرت سیاسی و تأمین مشروعیت سیاسی.
-بهره‌گیری از تحمل و بردباری در تعاملات اجتماعی.
-حمایت از حقوق «جوانان» و ارائه طرح‌های كاربردی در امور ورزش، تفریح، اشتغال، ازدواج و مسكن و رفع موانع تحصیلی آنها.
-ترویج رفتار سیاسی- اجتماعی مبتنی بر اخلاق اسلامی و جلوگیری از هتک حـرمت اشخاص و گروهها.
-حق تعیین سرنوشت برای مردم (حاكمیت ملی)
-پیگیری حضور جدی زنان در صحنه اجتماعی و استیفای حقوق آنان و واگذاری مسؤولیت‌های اداری و حزبی به آنان بر مبنای شایسته سالاری.
-تلاش و تأكید بر توزیع متوازن و متعادل امكانات و فرصت‌های سیاسی و اقتصادی برای همه مردم.
-پیگیری توسعه اقتصادی و سیاسی درو ن‌زا، بومی و ملی.
-اجرای عدالت اجتماعی و فقر زدایی و كاهش اختلافات طبقاتی.
-تقویت شوراهای اسلامی.
 
3. اهداف فرهنگی
تأسی از اندیشههای پویای امام خمینی (ره) با تأكید بر اصل مترقی ولایت فقیه.
-تقویت عناصر فرهنگ ملی و گسترش اخلاق و آموزه‌های دینی.
-تقویت هویت دینی و ملی مردم در راستای اقتدار و غرور ملی و آرمان‌های انقلاب اسلامی.
-تبیین و تكریم منزلت هنرمندان، نویسندگان، اهل فرهنگ و اصحاب قلم و هنر در عرصه‌های اجتماعی.
-زمینه‌سازی برای همگرایی فرهنگی و اجتماعی و تقویت همدلی بین طوایف و اقوام مختلف با محوریت رهبری و بر اساس فرهنگ و زبان فارسی و با احترام به فرهنگ و زبان اقوام مختلف این كشور به منظور تقویت وفاق ملی و منافع ملی.
-اهتمام به امر پرورش روحیه نوآوری و ابداع در ابعاد مختلف علمی، فرهنگی و هنری.
-ترغیب جوانان به دانش‌اندوزی، امور هنری و مشاركت در امور سیاسی.
 
4. اهداف اقتصادی
-پیگیری و اجرای توسعه متوازن و همه جانبه در بخش‌های كشاورزی، صنعت و خدمات در چارچوب اصول قانون اساسی.
-تأكید بر ضرورت قانونمندی و پاسخگویی رفتارهای اقتصادی دولت.
-تلاش برای نهادینه‌سازی استفاده از منابع اقتصادی كشور در جهت رفاه عمومی، ثبات اقتصادی و امنیت سرمایه‌گذاری.
-تأكید بر حفظ منافع ملی به هنگام انعقاد قراردادهای اقتصادی، سیاسی و نظامی با كشورها.
-كوششی بایسته در ایجاد فضای مطمئن برای سرمایهگذاری مولد.
-فراهم‌آوری شرایط مناسب جهت جلوگیری از فرار مغزها با ایجاد زمینه سرمایه‌گذاری و اشتغال برای آنها.
-تلاش همه جانبه برای افزایش تولید ملی و كاهش بیكاری.
-برنامه‌ریزی برای گسترش فعالیت بخش‌های خصوصی و تعاونی در عرصه‌های اقتصادی.
-ارائه طرح‌های مناسب در جهت واگذاری امور اقتصادی به مردم.
-رقابت‌فزایی و انحصارشكنی و تمركز دولت در بخش برنامه‌ریزی دولتی و نظارت بر بخش خصوصی در راستای حفظ حاكمیت ملی.
-ارائه سازوكارهای عملی در جهت تقویت پول ملی و متعادل نمودن تعهدات خارجی.
-پی‌جویی در جهت خودكفایی و استقلال اقتصادی و ارتقای توان صادرات غیرنفتی و شركت در بازارهای جهانی با حفظ منافع ملی.
-بها دادن بیشتر به عنصر نیروی انسانی در توسعه اقتصادی.
 
5. اهداف نظامی
-پشتیبانی نیروهای مسلح و فراهم كردن زمینه‌های لازم در جامعه به منظور راه تقویت هر چه بیشتر قوای مسلح جمهوری اسلامی ایران.
 
6. اهداف اداری
-ایجاد زمینه‌های تحول در نظام اداری ایران بر اساس تمركززدایی و مردم‌گرایی و كوچک كردن دولت.
-شایسته‌گزینی و اصلاح نظام انگیزشی در حقوق و دستمزد.
  
7. اهداف قضایی
-تقویت و حمایت از قوه قضائیه در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
-تلاش برای گسترش و توسعه قضائی و دستیابی به عدالت قضایی و جلوگیری از سیاسی شدن این قوه.
 
8. اهداف قانونگذاری 
-تقویت نظام قانونگذاری كشور مبتنی بر قانو ن اساسی از راه معرفی نامزدهای متخصص و متعهد و مردمی و احترام به همه جناح‌ها و احزاب قانونی در انتخابات و ارائه نظرات كارشناسی از طریق فراكسیون مرتبط در مجلس.