حزب اعتدال و توسعه 11 فروردين 1395 ساعت 18:38 https://www.hezbet.ir/fa/doc/gallery/64/1/دیدار-نوروزی-رییس-هیات-اجرایی-حزب-اعتدال-توسعه-جمعی-اعضای -------------------------------------------------- عنوان : دیدار نوروزی رییس هیات اجرایی حزب اعتدال و توسعه با جمعی از اعضای حزب -------------------------------------------------- متن : جمعی از اعضای حزب اعتدال و توسعه، روز یازدهم فروردین 1395 دیداری نوروزی با مرتضی بانک عضو شورای مرکزی و رییس هیات اجرایی حزب اعتدال و توسعه داشتند.