حزب اعتدال و توسعه 13 آبان 1394 ساعت 4:34 https://www.hezbet.ir/fa/doc/news/45/اعتدال-توسعه-روایت-جمعی-موسسین-حزب -------------------------------------------------- عنوان : اعتدال و توسعه به روایت جمعی از موسسین حزب -------------------------------------------------- متن : اعتدال و توسعه چرا تشکیل شد؟ موسسان این حزب از سال 1378 به دنبال چه بوده اند؟ حزب اعتدال و توسعه، چه تصویری از ایرانی آرمانی دارد؟ شاید در این فیلم، بتوان سرنخ هایی برای پاسخ به این پرسش ها یافت.