گزارش تصویری: جلسه شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه

3 مرداد 1396 ساعت 1:48


جلسه شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه برگزار شد.


کد مطلب: 78

آدرس مطلب: https://www.hezbet.ir/fa/doc/gallery/78/1/گزارش-تصویری-جلسه-شورای-مرکزی-حزب-اعتدال-توسعه

حزب اعتدال و توسعه
  https://www.hezbet.ir