نشست جوانان حزب اعتدال و توسعه استان قزوین برگزار شد

17 آبان 1397 ساعت 2:36

نشست جوانان حزب اعتدال و توسعه استان قزوین در دفتر این حزب برگزار شد.


نشست سازمان جوانان و دانشجویان حزب اعتدال و توسعه استان قزوین در دفتر این حزب برگزار شد.

در این نشست جوانان و دانشجویان حزب اعتدال و توسعه استان قزوین ضمن بررسی و تحلیل مسائل روز، به ارائه راهکارهایی به منظور تقویت حضور موثر جوانان در جامعه پرداختند .


کد مطلب: 101

آدرس مطلب: https://www.hezbet.ir/fa/doc/gallery/101/1/نشست-جوانان-حزب-اعتدال-توسعه-استان-قزوین-برگزار

حزب اعتدال و توسعه
  https://www.hezbet.ir